Видавництво ВІКАР

початок | видання | де придбати | зворотний зв'язок | посилання

 

Філософія

Навчальний посібник

І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко та ін.;

За ред. І.Ф. Надольного

К.: Вікар: Знання, 1998. — 624 с. — Мова укр. Формат 60x84 1/16. — Обкл. м’яка.

Допущено Міністерством освіти України.

ISBN 966-7131-07-6АНОТАЦІЯ

Автори — викладачі кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших вузів, науковці Інституту філософії НАН України.

Це один із перших навчальних посібників з філософії, виданих в Україні останнім часом, у якому робиться спроба без ідеологічної заангажованості, на системній основі підійти до осмислення історії розвитку філософської думки, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у суголоссі з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної світової філософської думки. До кожної теми додаються контрольні запитання, теми рефератів, список рекомендованої літератури.

Для студентів і аспірантів вузів, широкого кола читачів.

< на початок


ЗМІСТ

Передмова 3

ЧАСТИНА ПЕРША. Філософія буття і пізнання 5

РОЗДІЛ І. Вступ до філософії і основні етапи її історичного
розвитку 5
Тема 1. Філософія, її людські виміри і смисл 5
Світогляд як духовно-практичний феномен 6
Філософія. Її предмет та функції 10
Цінність філософії для особи і суспільства 27
Тема 2. Icторичний розвиток світової філософії 31
Філософія Стародавньої Індії 32
Філософія Стародавнього Китаю 35
Філософія стародавніх Греції і Риму 37
Середньовічна філософія 50
Фiлософiя Вiдродження 58
Фiлософiя нового часу 64
Проблема субстанцiї в фiлософiї ХVII ст. 71
Нiмецька класична фiлософiя 87
Марксистська фiлософiя 104
Тема 3. Сучасна світова філософія 118
Некласична філософія кінця ХІХ—початку ХХ ст. 119
Психоаналіз і неофрейдизм 124
Екзистенціальна філософія та її різновиди 133
Еволюція релігійної філософії ХХ ст 144
Проблема знання, мови, розуміння у філософії ХХ ст. 155
Тема 4. Філософська думка в Україні 166
Фiлософiя давнiх слов’ян 166
Фiлософiя перiоду Вiдродження 168
Фiлософiя в Києво-Могилянськiй академiї 172
Фiлософiя Г.Сковороди 175
Фiлософськi iдеї Т.Г.Шевченка 179
Фiлософiя України другої половини ХIХ — поч. ХХ ст. 181
РОЗДІЛ ІІ. Онтологія 186
Тема 5. Філософський зміст проблеми буття 186
Світ як єдність об’єктивної дійсності і людських
сутнісних сил 186
Філософський зміст категорії буття 189
Єдність матерії, руху, простору, часу 194
Тема 6. Свідомість 201
Виникнення і природа свідомості 201
Генезис свідомості 206
З історії становлення психічного відображення 209
Визначальна роль соціальності у виникненні свідомості 212
Структура свідомості, її основні рівні 216
Тема 7. Діалектика та її альтернативи 222
Поняття закону 224
Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні 226
Закон єдності та боротьби протилежностей 231
Закон заперечення заперечення 235
Принципи діалектики 241
Категорії діалектики 242
Альтернативи діалектики 250
РОЗДІЛ ІІІ. Гносеологія 261
Тема 8. Сутність та структура пізнавального процесу 261
Проблема пізнання у філософії 261
Єдність чуттєвого та раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні 275
Тема 9. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу 284
Поняття “практика” 285
Форми і рівні практичної діяльності 286
Гуманістичний зміст практики 288
Функції практики 292
Тема 10. Творчість як конструктивний принцип пізнання 296
Філософська концепція творчості 296
Синтезуюча природа творчості 303
Форми творчого синтезу 307
Тема 11. Логіка та методологія наукового пізнання 315
Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання 315
Методологія наукового пізнання 330
ЧАСТИНА ДРУГА. Соціальна філософія 335
РОЗДІЛ ІV. Суспільство: сутність і специфіка пізнання 335
Тема 12. Філософський аналіз суспільства 335
Поняття соціального в філософії. Соціум як історичний процес 337
Суспільство як система і життєдіяльність людини 341
Діяльність як спосіб існування соціального 342
Тема 13. Суспільство і природа 347
Найважливіші характеристики складових географічної оболонки 349
Антропосфера, соціосфера, біотехносфера 351
Географічне середовище 357
Екологія та екологічні проблеми в Україні 360
Народонаселення — передумова та суб’єкт історичного процесу 366
Якісний стан населення 372
Сім’я. Функції сім’ї 374
Історичні типи відтворення населення. Закон
Мальтуса 377
Тема 14. Парадигми осягнення історії 383
Філософія історії: предмет і напрямки 383
Єдність і багатоманітність історії 385
Суспільно-економічна формація 387
Цивілізація: історія поняття 392
Історичний процес як множина цивілізацій 395
Монадологічне розуміння цивілізацій 399
Тема 15. Рушійні сили та суб’єкти суспільного розвитку 405
Поняття “рушійні сили розвитку суспільства” 405
Суб’єкти суспільного розвитку 407
Соціально-етнічні спільності людей та тенденції їхнього розвитку 416
Діалектика розвитку поцесів етносуспільного буття 421
Етносоціальна культура як чинник гармонізації національних і міжнаціональних відносин 428
Тема 16. Особистість у вимірах філософського аналізу 433
Людина, індивід, особистість 435
Потреби 437
Інтереси 438
Соціальна норма 441
Життєва позиція особистості 443
Діяльність 445
Виховання особистості 452
Тема 17. Матеріальні основи розвитку суспільства 457
Розмаїтість поглядів на основи суспільного розвитку 457
Поняття суспільного виробництва 461
Продуктивні сили 465
Виробничі відносини 467
Взаємозв’язок продуктивних сил та виробничих відносин 467
Сутність науково-технічної революції 470
Соціальні наслідки НТР 474
Тема 18. Політична система суспільства 477
Сутність, структура та функції політичної системи 477
Держава — базовий інститут політичної системи 481
Національна держава і громадянське суспільство 485
Політична свідомість і політична культура як елементи політичної системи 493
Тема 19. Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура 501
Сутність духовного життя суспільства 501
Буденна і теоретична свідомість 504
Суспільна психологія й ідеологія 506
Форми суспільної свідомості 508
Особливості духовної культури суспільства 515
Тема 20. Цінності в житті людини та суспільства 521
Історичний розвиток філософських уявлень про ціності 521
Цінності в структурі соціуму 523
Логічні елементи категорії цінності 525
Ієрархія цінностей людського буття 527
Цінності як ядро світоглядної проблематики 530
Тема 21. Філософський аналіз науки 539
Генезис науки 539
Закономірності розвитку науки 539
Наука як соціальна система 545
Структура науки 549
Наука як феномен культури 552
Тема 22. Майбутнє: проблеми прогнозування 556
Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього 556
Основні науково-теоретичні характеристики соціального прогнозування 563
Людство на шляху до нової цивілізації 569
Замість висновків 578

< на початокпочаток | видання | де придбати | зворотний зв'язок | посилання
Усі права застережено © ТОВ "Видавництво Вікар", 1996-2000.
Оформлення —

Украинский центр Интернет-рекламы "ECHO"